Plaže / Uvala Stupica Vela

Opis

Uvala Velika Stupica je prirodna uvala smještena na južnoj strani otoka Žirja. Iako ima manji dio obale koji se može smatrati plažnim područjem, njen prvenstveni značaj je kao sidrište. Naime, lokacija je koncesionirana u svrhu postavljanja plutača i gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma. Dva su lokaliteta unutar uvale određena kao sidrišta s ukupno 20 plutača. Područje u neposrednoj blizini uvale dio je ekološke mreže.

Uvala je praktično nenaseljena, osim dviju kamenih kuća obitelji Šižgorić, koji su i vlasnici manjeg ugostiteljskog obrta. Kao koncesionari, oni pružaju uslugu prikupljanja otpada usidrenih plovila. Iako je sam obalni dio gotovo izvan upotrebe (uvalu se koristi prvenstveno u svrhe nautičkog turizma) treba napomenuti da sanitarni uvjeti (količina smeća) nisu u potpunosti zadovoljavajući.

Prostornim planom uređenja Grada Šibenika (2007.) područje uvale Velike Stupice određeno je kao zona rekreacije za koje se ne određuju građevinska područja ali se omogućuje izgradnja pratećih sadržaja i uređenje. Pratećim sadržajima u zonama rekreacije podrazumijeva se smještaj sanitarnog objekta, uređenje šetnica, staza, odmorišta, te obale u svrhu korištenja plaže. Uređivanje obale u svrhu korištenja plaže kao i za prihvat plovila dozvoljen je tako da se ne mijenja struktura obale (isključuje se nasipavanje obale) te da se međusobno ne ugrožavaju načini korištenja zone. Detaljni uvjeti uređenja utvrdit će se detaljnim planom uređenja. Uzevši u obzir da je uvala dio ekološke mreže, s izraženim ekološkim vrijednostima (temeljem funkcionalne analize) svaki oblik intervencije treba biti napravljen isključivo u svrhu poboljšanja prirodnih vrijednosti uvale.

Prihvatni kapacitet za plažu se nije računao jer se predmetna uvala ne može smatrati plažom.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Šibenik
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • NA
 • Tretman plaže :
 • Zona rekreacije; Sidrište
 • Položaj :
 • otok Žirje

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 50
 • Prosječna širina :
 • 9
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 3

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 36
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 68
 • Sanitarni sadržaji :
 • 126
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 109
 • Tip ceste :
 • 105
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 86

Dijagram

Uvala Vlašići
0.70.47

Preporuka

 • Kartiranje morskih staniša
 • Određivanje optimalne lokacije sidrišta (plutača)
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti