Plaže / Stiniva

Opis

Stiniva je možda najpoznatija plaža na otoku Visu. Smještena je na južnoj strani otoka Visa. Atraktivnog je i neobičnog izgleda. Uvalom dominiraju veliki klifovi koji okružuju malo žalo. Uvala je vjerojatno u geološkoj prošlosti nastala urušavanjem stropa špilje. Na šljučanim staništima mogu se pronaći Limonium subanfractum, Aurinia leucadea i Lolium subulatum, a na okomitim stijenama i Portensclagia ramosissima. U okolici su rijetke vrste Urginea maritima i Valantia hispida. Od ciljnih (morskih) Natura staništa, treba izdvojiti naselja posidonije te grebene. Ipak najveća vrijednost ove plaže je njen krajobraz. Stoga je ona 1967. godine zaštićena kao spomenik prirode, te je uvrštena i u ekološku mrežu.

Do same uvale ne postoji cesta za automobile. Nema značajnih sadržaja, osim malog ugostiteljskog objekta (s toaletom). Plaža je čista, zahvaljujući djelatnicima objekta. Ipak, na rubnim dijelovima ima tragova katrana (od brodova). Naime, plaža je iznimno atraktivna jahtašima, koji sidrenjem i naftom ugrožavaju vrijedna morska staništa. Korištenje uvale u svrhu nautičkog turizma je možda i najveća prijetnja okolišu ovog područja. Nema službenog mjerenja kakvoće mora, ali vizualnom analizom je utvrđeno da je more visoke kakvoće (iako se u špici sezone mogu uočiti tragovi ulja na površini).

Prostornim planom Grada Visa (2010.), plaža nije prepoznata ni kao prirodna ni kao uređena plaža. U neposrednoj blizini plaže nema većih prijetnji prirodnom okolišu: nema zona izdvojene namjene ni podmorskih ispusta u uvali .

Optimalni prihvatni kapacitet plaža kreće se između 8 i 31 kupača.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Komiža
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 8 i 31
 • Tretman plaže :
 • Nije definirano
 • Položaj :
 • južna strana otoka Visa

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 20
 • Tip plaže :
 • 18
 • Površina :
 • 525
 • Prosječna širina :
 • 10
 • Dužina :
 • 4
 • Pristup :
 • 2

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 38
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 30
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 128
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 61
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 85
 • Sidrenje :
 • 114
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 107
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 100
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 130

Dijagram

Uvala Vlašići
0.650.52

Preporuka

 • Ograničiti i kontrolirati sidrenje uz postavljanje plutača unutar prihvatnog kapaciteta uvale
 • Ne preporučuje se razvijanje dodatnih sadržaja na plažama