Plaže / Ušće

Opis

Na plažnom području ušća Neretve, osnovu kopnene vegetacije čine biljne zajednice koje su značajne za područje slanih i boćatih voda. To je izrazito halofilna vegetacija, tipična za slanu podlogu, a najveću važnost u njenom sastavu imaju asocijacije Scirpetum maritimo-litoralis i Juncetum maritimo-acuti. Krajobrazno je ovo područje također značajno, uz nešto niže vrijednosti vizualnog doživljaja. Na ovom područjum koje je značajno kao estuarij, pješčani sprud te obalna laguna, morska biota je iznimno bogata. Zbog tih iznimnih prirodnih vrijednosti predmetna plaža je dio ihtiološko-ornitološkog rezervata , te je svrstana u kategoriju značajnih područja za ptice (eng. important bird area). Ramsarskom konvencijom o zaštiti močvarnih staništa, ovo područje je zaštićeno područje morskog akvatorija. Osim toga, delta Neretve je uvrštena u ekološku mrežu.

Na ovom plažnom području nema značajnih rekreacijskih sadržaja, postoji jedan ugostiteljski objekt, a sanitarni sadržaji nisu dostupni. Također, nisu dostupni nikakvi sportski sadržaji osim kitesurfinga, koji je dostupan samo za polaznike kitesurfing škole. Ako se uzme u obzir važnost navedenog područja za ptice, utjecaj kitesurfing aktivnosti treba biti dodatno ispitan prije dopuštanja ovih aktivnosti. Najveći problem ovog plažnog područja je iznimno loša kakvoća mora (zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće; 2009 .), te znatna nečistoća kopnenog plažnog područja (ocjena 2 od 5, gdje 5 označava čistu plažu). Plaža se nalazi na području koje jednim dijelom pripada gradu Opuzenu, a dijelom gradu Pločama. Izmjenama i dopunama PPU Grada Opuzena (2008.), područje je označeno kao prirodna plaža i kupališna zona, ali nisu propisane specifične mjere uređenja ni zaštite predmetnog područja. Ipak, spominje se potencijalna zona (zona u istraživanju) ugostiteljsko-turističke namjene na lokalitetima „Plaža 1“ i „Plaža 2“ unutar teritorija naselja Pržinovac (a na području cijele plaže 3 turističke zone).

Uz postojeće infrastrukturne projekte, prije svega brane i melioracijsku odvodnju, planom se također predviđaju projekti izgradnje odvodnog kolektora i crpne stanice te glavni vodovodni (dovodni) kanal. Na samom području Pržinovca predviđa se zasebni uređaj za pročišćavanje.

Prihvatni kapacitet plaže kreće se od 299 do 1.198 kupača. Tijekom terenskog istraživanja u srpnju 2009. godine (u popodnevnim satima radnog dana), bilo je približno 500 kupača. Ako uzmemo u obzir mogućnost da je vikendom baren 4 puta više kupača, može se zaključiti kako njihov broj zasigurno (iako ne dramatično) prelazi okvire prihvatnog kapaciteta.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Grad Opuzen / Grad Ploče
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • 299 - 1198
 • Tretman plaže :
 • Prirodna plaža i uređeno kupalište
 • Položaj :
 • Grad Opuzen / Grad Ploče

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 40000
 • Prosječna širina :
 • 11
 • Dužina :
 • 8
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 43
 • Morska bioraznolikost :
 • 40
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 27
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 78
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 127
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 69
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 54
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 84
 • Sidrenje :
 • 117
 • Neposredna blizina luka :
 • 113
 • Podmorski ispust :
 • 108
 • Tip ceste :
 • 104
 • Ceste :
 • 98
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 97
 • Blizina turističke zone :
 • 93
 • Veličina naselja :
 • 130

Dijagram

Uvala Vlašići
0.80.47

Preporuka

 • Utvrđivanje zona korištenja i zaštite
 • Analiza svih prirodnih i stvorenih elemenata prostora te izrada procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti za prirodu kojima će se utvrditi kapacitet predmetnog područja te onemogućiti degradacija prirodnog okoliša
 • Praćenje stanja očuvanosti prirodnih vrijednosti
 • Ograničavanje broja kupača u skladu s prihvatnim kapacitetom
 • Postavljanje okolišno osjetljivih sadržaja (primjerice kompostni zahodi Clivus)
 • Suradnja nadležnih institucija (posebice Grad Opuzen i Ploče) kod upravljanja plažom
 • Organizirano sakupljanje smeća s identifikacijom izvora onečišćenja
 • Programi informiranja i edukacije javnosti o vrijednostima ovog plažnog područja