Plaže / Ljubački zaljev

Opis

Ljubački zaljev je smješten između otoka Paga i poluotočića Ljubljana. Gledajući u cjelini, zaljev je značajno područje kopnene i morske raznolikosti. Od ciljnih Natura stanišnih morskih tipova, treba izdvojiti muljevite i pješčane pličine, pjeskovitu morsku obalu, morske špilje te Mediteransku i termoatlansku vegetaciju halofitnih grmova (Sarcocornetea fruticosi), od kopnenih stanišnih tipova. Područje je također važno za ptice močvarice, te je uvršteno u ekološku mrežu. Krajobrazne vrijednosti područja nisu osobite.

Na samoj plaži nema tipičnih sadržaja za mjesne plaže, osim nekoliko barova u blizini te igrališta za odbojku na pijesku. Do plaže vodi direktan kolni put, te je moguće parkiranje automobila na samoj plaži, čime se direktno ugrožava prirodno stanište.

Prostornim planom Općine Ražanac (2007.), Ljubački zaljev (uključujući obalno područje i plodne doline koje gravitiraju zaljevu) je određen kao zona sportsko-rekreacijske namjene, i kao prirodna, dijelom uređena plaža. Također, taj je prostor predložen za zaštitu kao značajni krajobraz. Unutar Zadarske županije, to se područje ocjenjuje značajnim prostorom prirodnih vrijednosti, koji se svojim zemljopisnim, ambijentalnim, klimatskim i drugim značajkama ističe u Mediteranu. Detaljnim istraživanjem tek treba utvrditi moguće cjeline koje bi valjalo primjereno zaštititi.

Prostornim planom predviđaju se i dvije turističke zone, udaljene 800 m i 1.500 m: Dvorine i Ljubački stanovi (T2; ukupno 40,00 ha i 2.000 kreveta). Za naselja Ljubač i Ljubački Stanovi, smještena uz obalno područje Ljubačkog zaljeva, planiran je zajednički razdjelni sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje, kapaciteta 4.270 ES, iz kojeg će se „adekvatno pročišćene otpadne vode“ ispuštati podmorskim ispustom u dio akvatorija Ljubačkog zaljeva na „odgovarajućim dubinama“. Na području Ljubača postoje tri tipa morskih luka: Uvala Tropuline (turistička luka – 100 vezova); mjesna (Ljubačka) luka otvorena za javni promet (koja uključuje i komunalne vezove, ribarske i turističke brodove – 200 vezova); te luka Ljubački stanovi (komunalni vezovi – 50 vezova).

Optimalni prihvatni kapacitet plaže kreće se između 1.171 i 4.682 kupača za cijelo područje zaljeva. Tijekom analize u sezoni 2009. godine (srpanj, radni dan) bilo je svega 45 kupača, doduše samo na istočnom dijelu zaljeva. Ipak, i u vrijeme najveće opterećenosti, vjerujemo da prihvatni kapacitet nije premašen.

Podaci

opće informacije

 • Upravljanje :
 • Općina Ražanac
 • Prihvatni kapacitet (kupača) :
 • između 1711 i 4682
 • Tretman plaže :
 • prirodna plaža , (dijelom) uređena plaža
 • Položaj :
 • Ljubač

fizičke karakteristike plaže

 • Sastav :
 • 19
 • Tip plaže :
 • 17
 • Površina :
 • 62360
 • Prosječna širina :
 • 11
 • Dužina :
 • 8
 • Pristup :
 • 1

prirodne vrijednosti plaže

 • Krajobrazna raznolikost :
 • 41
 • Morska bioraznolikost :
 • 39
 • Kopnena bioraznolikost :
 • 35
 • Zaštićeno područje :
 • 24
 • Ekološka mreža :
 • 22

uređenost plaže

 • Pomoćni sadržaji :
 • 75
 • Rekreacijski sadržaji :
 • 72
 • Ugostiteljski sadržaji :
 • 70
 • Sanitarni sadržaji :
 • 65
 • čistoća :
 • 56
 • Kakvoća mora :
 • 52
 • Sigurnost plaže za kupače :
 • 51

prijetnje plaži kao staništu

 • Kapacitet turističke zone -korisnici :
 • 122
 • Blizina naselja :
 • 82
 • Sidrenje :
 • 115
 • Neposredna blizina luka :
 • 110
 • Podmorski ispust :
 • 107
 • Tip ceste :
 • 103
 • Ceste :
 • 99
 • Kapacitet turističke zone - površina :
 • 94
 • Blizina turističke zone :
 • 92
 • Veličina naselja :
 • 88

Dijagram

Uvala Vlašići
0.630.63

Preporuka

 • Preporučuje se ograničavanje direktnog prilaza automobilima na plažu, uz osposobljavanje parkirališnog prostora (poštujući prihvatni kapacitet) u pozadinskom području
 • Na dijelu određenom (važećim Prostornim planom) kao uređena plaža, mogu se uvesti i neki osnovni sadržaji