SMJERNICE

Izrada Smjernica za održivo upravljanje plažama u Hrvatskoj, dio je projekta COAST, kojeg u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, drugim nadležnim ministarstvima, dalmatinskim županijama te brojnim lokalnim udrugama, tvrtkama i pojedincima provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U Republici Hrvatskoj (RH) u domeni upravljanja plažnim prostorom, uz definiranje osnovnih prostornih obilježja plaža (Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07; 38/09), Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) definirani su standardi kakvoće mora za kupanje i mjere upravljanja morem za kupanje. Kako je Uredba transponirala Direktivu o kakvoći vode za kupanje 2006/7/EZ, dodatno se propisuje obveza izrade profila mora za kupanje, odnosno kartografskog prikaza plaže. Iako je izrada takvih profila veliki iskorak i preduvjet organiziranog upravljanja morem za kupanje, postoji zajedničko mišljenje kako kvalitetno upravljanje kakvoćom mora za kupanje omogućava tek sveobuhvatni profil koji sadrži karakteristike morskog i kopnenog dijela plaže. S tim su postavkama izrađeni Profili mora za kupanje u RH, definirani su uvjeti za njihovo poboljšavanje i nadopune, te bi u tom smislu ove Smjernice trebale dati okvir za ekološko-prostorno upravljanje plažama u RH.

Smjernice imaju tri osnovna dijela:

  1. opći dio koji analizira definicije, trenutne prakse upravljanja plažama te pravni okvir upravljanja plažama u svijetu i Hrvatskoj;
  2. analitički dio u kojem se predlaže metodologija analize plaža, te se daje pregled odabranih plaža korištenjem predložene metode (uzimajući u obzir ekološke značajke, uređenosti plaže, pritiske te prihvatni kapacitet.
  3. preporuke u kojem se razrađuju opće preporuke za upravljanje plažama u Hrvatskoj, preporuke temeljem očuvanosti prirodnih plaža te specifične preporuke za upravljanje konkretnih plaža.