PROJEKT

U sklopu Projekta COAST, Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), provode se aktivnosti vezane za upravljanje plažama. Osnovni ciljevi tih aktivnosti su:

Kao osnovni rezultat tih aktivnosti su Smjernice za upravljanje plažama u Hrvatskoj. Izrađivač Smjernica je Centar za regionalne aktivnosti programa prioritertnih akcija (CRA/PPA).

Uzimajući u obzir obuhvat projekta COAST1, ciljno područje (pilot) analize bila je dalmatinska obala, koja je preliminarno analizirana za vrijeme kupališne sezone 2009. godine (u periodu od 06. srpnja do 20. rujna). Nakon terenske analize plaža odabrana su 32 lokaliteta (45 plaža) na kojima se napravila detaljnija obrada. Ciljne plaže, koje će poslužiti kao pokazni primjeri za analizu i prijedlog općih smjernica upravljanja, odabrane su temeljem preporuka biologa, lokalnih dionika kao i stručnog mišljenja tima koji sudjeluje u izradi zadatka. Plaže su odabrane prvenstveno kao rezultat njihovih prirodnih vrijednosti uz istovremeno korištenje plaže u rekreacijske svrhe.

Odabrani lokaliteti